Ormarić za prvu pomoć

Ormarić za prvu pomoć

Ormarić za prvu pomoć izrađen je od kvalitetnog čeličnog lima i elektrostatički je plastificiran. Opremljen je sa jednom policom, a zaključavanje je cilindričnom bravicom.

 • Uredbe zakona
 • Apoteka tip 1
 • Apoteka tip 2
 • Pitanja i odgovori
 • Uputstvo i postupci za pružanje prve pomoći

Na osnovu člana 15. stav 4. Zakona o bezbednosti i zdravlju na radu (,,Službeni glasnik RS”, br. 101/05 i 91/15), Ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja i ministar zdravlja sporazumno donose:

PRAVILNIK
o načinu pružanja prve pomoći, vrsti sredstava i opreme koji moraju biti obezbeđeni na radnom mestu, načinu i rokovima osposobljavanja zaposlenih za pružanje prve pomoći
"Službeni glasnik RS", broj 109 od 30. decembra 2016.


Član 1.
Ovim pravilnikom propisuju se način pružanja prve pomoći, vrste sredstava i opreme koji moraju biti obezbeđeni na radnom mestu, način i rokovi osposobljavanja zaposlenih za pružanje prve pomoći.
Član 2.
Ovaj pravilnik ne primenjuje se na brodovima unutrašnje plovidbe i pomorskim brodovima.
Član 3.
Poslodavac je dužan da obezbedi pružanje prve pomoći, da osposobi odgovarajući broj zaposlenih za pružanje prve pomoći i obezbedi sredstva i opremu za pružanje prve pomoći uzimajući u obzir procenjene rizike, tehnološki proces, organizaciju, prirodu i obim procesa rada, broj zaposlenih koji učestvuju u procesu rada, broj radnih smena, broj lokacijski odvojenih jedinica, učestalost povreda na radu i udaljenost do najbliže medicinske pomoći.
Pružanje prve pomoći mora biti organizovano na način da je prva pomoć dostupna svakom zaposlenom tokom radnog vremena, u svim smenama i na svim lokacijama.
Član 4.
Pozivanje medicinske pomoći ni na koji način ne sme da utiče na odlaganje pružanja prve pomoći.
Prva pomoć pruža se povređenima i naglo obolelima na radu u skladu sa savremenim metodama pružanja prve pomoći.
Pružanjem prve pomoći mora da se, bez odlaganja, obezbedi otklanjanje neposredne opasnosti po život i zdravlje povređenog ili naglo obolelog.
Pružanje prve pomoći obezbeđuje se saglasno Uputstvu i postupcima za pružanje prve pomoći (Prilog 1) koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.
Član 5.
Za pružanje prve pomoći moraju biti osposobljeni rukovodioci, kao i najmanje 2% od ukupnog broja izvršilaca u jednoj radnoj smeni ili lokacijski odvojenoj jedinici, za osnovno ili napredno osposobljavanje za pružanje prve pomoći u zavisnosti od procenjenih rizika.
Poslodavac je dužan da obezbedi da za svaku radnu smenu i lokacijski odvojenu jedinicu bude prisutan najmanje jedan zaposleni koji ima završeno osnovno osposobljavanje za pružanje prve pomoći.
Poslodavac je dužan da obezbedi da pri radu na radnom mestu sa povećanim rizikom bude prisutan najmanje jedan zaposleni sa završenim naprednim osposobljavanjem za pružanje prve pomoći.
Poslodavac odlučuje o broju zaposlenih koji će završiti osposobljavanje i koji će biti zaduženi za pružanje prve pomoći, a na osnovu procene njihove sposobnosti za izvođenje postupaka pružanja prve pomoći, a naročito obuhvaćenih naprednim osposobljavanjem.
Član 6.
Poslodavac je dužan da sve zaposlene upozna koji zaposleni su određeni i osposobljeni za pružanje prve pomoći.
Član 7.
Sredstva i oprema za pružanje prve pomoći moraju da se nalaze i da budu dostupna na svim mestima gde uslovi rada to zahtevaju i obeležena u skladu sa propisima.
Poslodavac je dužan da obezbedi zidni ormarić ili prenosivu torbu za pružanje prve pomoći u radnim prostorijama i prostorima namenjenim za rad na otvorenom.
Jedan ormarić ili prenosiva torba za pružanje prve pomoći dovoljni su do 20 zaposlenih, od 20 do 100 zaposlenih i dalje na svakih 100 zaposlenih, još po jedan ormarić ili prenosiva torba.
Član 8.
U zidnom ormariću ili prenosivoj torbi za pružanje prve pomoći moraju se nalaziti samo sredstva i oprema koja su za to namenjena, a naročito:

1) sterilna kompresa od gaze – pojedinačno pakovanje 10 h 10 cm (5 kom.);
2) sterilna gaza po 1/4 m – pojedinačno pakovanje 80 h 25 cm (5 kom.);
3) sterilna gaza po 1/2 m – pojedinačno pakovanje 80 h 50 cm (5 kom.);
4) sterilna gaza po 1 m – pojedinačno pakovanje 80 h 100 cm (5 kom.);
5) kaliko zavoj 10 cm h 5 m (5 kom.);
6) kaliko zavoj 8 cm h 5 m (5 kom.);
7) lepljivi flaster na koturu 2,5 cm h 5 m (2 kom.);
8) lepljivi flaster sa jastučićem (1 kutija);
9) trougla marama veličine 100 h 100 h 140 cm (5 kom.);
10) igla sigurnica (5 kom.);
11) makaze sa zaobljenim vrhom (1 kom.);
12) rukavice za jednokratnu upotrebu, par (5 kom.);
13) pamučna vata, 100 g (2 kom.);
14) nejodno antiseptičko sredstvo za kožu, 100 ml (1 kom.);
15) specifikacija sadržaja (1 kom.).

Pored sredstava i opreme u zidnom ormariću ili prenosivoj torbi mora se nalaziti i Uputstvo i postupci za pružanje prve pomoći (Prilog 1), a isti moraju biti istaknuti u prostorijama poslodavca na vidnom i lako uočljivom mestu.
Član 9.
Poslodavac je dužan da sredstva i opremu za pružanje prve pomoći održava u urednom stanju i da utrošena sredstva i opremu za pružanje prve pomoći iz zidnog ormarića ili prenosive torbe iz člana 8. ovog pravilnika dopuni odmah.
Član 10.
Zidni ormarić mora da bude smešten na lako dostupnom mestu, kome je pristup poznat i omogućen svakom zaposlenom. Na spoljašnjoj strani ormarića mora da se nalazi znak crvenog krsta.
Na zidnom ormariću mora da bude označena:

1) adresa i broj telefona najbliže službe hitne pomoći i zdravstvene ustanove;
2) adresa i broj telefona zdravstvene ustanove koja pruža specifične usluge za pojedine povrede (npr. Centar za trovanja, Centar za opekotine itd.);
3) brojevi telefona najbliže policijske stanice i vatrogasne službe;
4) brojevi telefona i imena zaposlenih određenih i osposobljenih za pružanje prve pomoći.

Član 11.
Zidni ormarić za pružanje prve pomoći može biti zaključan.
Ako poslodavac odluči da zidni ormarić bude zaključan, dužan je da sve zaposlene upozna gde se nalazi ključ i rezervni ključ od zidnog ormarića za pružanje prve pomoći. Ključ mora biti dostupan u svim fazama procesa rada.
Član 12.
Prvu pomoć povređenom ili naglo obolelom, pruža zaposleni koji ima završeno ospobljavanje za pružanje prve pomoći.
Za svaku povredu ili naglo nastalu bolest potrebno je da se pozove i zaposleni sa završenim naprednim osposobljavanjem za pružanje prve pomoći.
Zaposleni na radnim mestima sa povećanim rizikom u toku osposobljavanja za bezbedan i zdrav rad moraju biti osposobljeni da sami sebi pomognu, ukoliko im stanje to dozvoljava.
Član 13.
Osposobljavanje zaposlenih obuhvata teorijski i praktični deo i mora se prilagoditi procenjenim rizicima na radnom mestu i sprovodi se prema Programu osposobljavanja iz prve pomoći (Prilog 2), a sadržina programa mora da obuhvati osnovno osposobljavanje iz prve pomoći za sva radna mesta u radnoj okolini i napredno osposobljavanje iz prve pomoći za radna mesta sa povećanim rizikom.
Osposobljavanje zaposlenih iz prve pomoći vrši se svakih pet godina.
Program osposobljavanja iz prve pomoći (Prilog 2) odštampan je uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.
Član 14.
Osposobljavanje zaposlenih iz pružanja prve pomoći prema odredbama ovog pravilnika mora se obaviti u roku od dve godine od dana stupanja na snagu ovog pravilnika.
Obaveze osposobljavanja iz prve pomoći oslobođeni su zdravstveni radnici.
Zaposleni koji su završili obuku iz prve pomoći i lica koja su položila ispit iz prve pomoći u skladu sa drugim propisima oslobođeni su obaveze osnovnog osposobljavanja iz prve pomoći do isteka roka od pet godina.
Član 15.
Poslodavci koji su, pre stupanja na snagu ovog pravilnika, obezbedili korišćenje sredstava i opreme za pružanje prve pomoći dužni su da svoje poslovanje usklade sa odredbama ovog pravilnika u roku od dve godine od dana stupanja na snagu ovog pravilnika.
Član 16.
Danom početka primene ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o opremi i postupku za pružanje prve pomoći i organizovanju službe spasavanja u slučaju nezgode na radu (,,Službeni list SFRJ”, broj 21/71).
Član 17.
Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

Organizacije ili radilišta na kojima je zaposleno do 10 radnika treba da poseduju:

 • Apoteka tip 1
 • Osnovni sadržaj za Apoteku tip 1
 • Rezervni sadržaj za Apoteku tip 1

Organizacije ili radilišta sa više od 10 zaposlenih radnika, potrebno je da poseduju:

 • Apoteka tip 2
 • Osnovni sadržaj tip 2
 • Rezervni sadržaj tip 2
 • Udlage za pp 100cmx 10cm
 • Udlage za pp 50cmx10cm

Prema pravilniku o opremi i postupku za pružanje prve pomoći i organizovanju službe spasavanja u slučaju nezgode na radu.Službeni list SFRJ br. 21 od 11.05.1971. god. član 7.

Sadržaj ormarića TIP 1

Zavoj za PP sterilni tip 0 1 kom.
Zavoj za PP sterilni tip 1 1 kom.
Zavoj za PP sterilni tip 2 1 kom.
Vata 50g 1 kom.
SETAFIX 2cm x 1cm 1 kom.
Pinceta manja 1 kom.
Makaze sa zavrnutim vrhom 1 kom.
SANIPLAST 4cm x 10cm 2 kom.
KALIKO zavoj U.R. 6 x 5 2 kom.
Gumeno crevo za podvezivanje 1 kom.
Alkohol 70% 100ml 1 kom.
Ormarić metalni 1 kom.
Spisak materijala 1 kom.

Sadržaj rezervnog punjenja TIP 1

Zavoj za PP sterilni tip 0 1 kom.
Zavoj za PP sterilni tip 1 1 kom.
Zavoj za PP sterilni tip 2 1 kom.
Vata 50g 1 kom.
SETAFIX 2cm x 1cm 1 kom.
SANIPLAST 4cm x 10cm 2 kom.
KALIKO zavoj U.R. 6 x 5 2 kom.
Alkohol 70% 100ml 1 kom.
Spisak materijala 1 kom.

Sadržaj osnovnog punjenja TIP 1

Zavoj za PP sterilni tip 0 1 kom.
Zavoj za PP sterilni tip 1 1 kom.
Zavoj za PP sterilni tip 2 1 kom.
Vata 50g 1 kom.
SETAFIX 2cm x 1cm 1 kom.
Pinceta manja 1 kom.
Makaze sa zavrnutim vrhom 1 kom.
SANIPLAST 4cm x 10cm 2 kom.
KALIKO zavoj U.R. 6 x 5 2 kom.
Gumeno crevo za podvezivanje 1 kom.
Alkohol 70% 100ml 1 kom.
Spisak materijala 1 kom.

Namenjen je organizacijama ili radilištima sa više od 10 zaposlenih, s tim da je potrebna jedan ormarić za prvu pomoć TS-2 na svakih 50 zaposlenih.Takođe, uz svaki ormarić TS - 2 se moraju nalaziti i 4 komada vatiranih udlaga po Krameru za prelom kostiju.Prema Pravilniku o opremi i postupku za pružanje prve pomoći i organizovanju službe spasavanja u slučaju nezgode na radu. Službeni list SFRJ br. 21 od 11.05.1971 god. član 8.

Sadržaj ormarića TIP 2

KALIKO zavoj 8 x 5 4 kom.
SETAFIX 1 x 1 1 kom.
SETAFIX 2 x 1 1 kom.
Zavoj za PP sterilni tip 0 5 kom.
Zavoj za PP sterilni tip 2 5 kom.
Trougle marame 2 kom.
Igle sigurnice 2 kom.
Vata 50g 1 kom.
Vata 100g 1 kom.
Kožni naprstak 6 kom.
Makaze sa zavrnutim vrhom 1 kom.
Gumeno crevo za podvezivanje 1 kom.
Pinceta manja 1 kom.
SANIPLAST 4 x 10 2 kom.
Alkohol 70% 100ml 1 kom.
Ormarić limeni 1 kom.
Spisak materijala 1 kom.

Sadržaj ormarića TIP 1

KALIKO zavoj 8 x 5 4 kom.
SETAFIX 1 x 1 1 kom.
SETAFIX 2 x 1 1 kom.
Zavoj za PP sterilni tip 0 5 kom.
Zavoj za PP sterilni tip 2 5 kom.
Trougle marame 2 kom.
Igle sigurnice 4 kom.
Vata 50g 1 kom.
Vata 100g 1 kom.
Kožni naprstak 6 kom.
SANIPLAST 4 x 10 2 kom.
Alkohol 70% 100ml 1 kom.
Spisak materijala 1 kom.

Sadržaj ormarića TIP 1

KALIKO zavoj 8 x 5 4 kom.
SETAFIX 1 x 1 1 kom.
SETAFIX 2 x 1 1 kon.
Zavoj za PP sterilni tip 0 5 kom.
Zavoj za PP sterilni tip 2 5 kom.
Trougle marame 2 kom.
Igle sigurnice 2 kom.
Vata 50g 1 kom.
Vata 100g 1 kom.
Kožni naprstak 5 kom.
Makaze sa zavrnutim vrhom 1 kom.
Gumeno crevo za podvezivanje 1 kom.
Pinceta manja kom.
SANIPLAST 4 x 10 2 kom.
Alkohol 70% 100ml 1 kom.
Spisak materijala 1 kom.

Kako organizovati obuku za zaposlene iz oblasti pružanja prve pomoći?

Obuka se može održati interno, ako deo zaposlenih već poseduje dovoljnu stručnost. Dodatno, Crveni krst Srbije vrši obuku za pružanje prve pomoći. Obuka traje 6 sati (1 do 2 dana). Časovi su praktični, uz obezbeđen sanitetski materijal, pomoćna sredstva i DVD za svakog polaznika. Po završenoj obuci svi polaznici dobijaju sertifikate Crvenog krsta. Broj telefona Crvenog krsta Srbije za pitanja o obuci je 011/30-45-225, a kontakt osoba je gospodin Dragan Bilalević. Lokacija je na Konjarniku, Ljermontova 24, Beograd. Detaljnije o postupku

Ako Vam je potreban tekst zakona koji reguliše bezbednost zaposlenih

Oblast bezbednosti zaposlenih reguliše Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu. Kompletan tekst zakona i propratne komentare izdaje “Poslovni Biro” d.o.o. iz Beograda. Naziv knjige je 'Komentar zakona o bezbednosti i zdravlju na radu'. Sadrži preko 500 strana detaljnih objašnjenja i saveta u vezi sa primenom ovog zakona. Knjiga se može naručiti direktno od izdavača. Kontakt telefon je 011/23-22-027

Kako obezbediti komplete PRVE POMOĆI usklađene sa zakonom?

Jugolek - FM je jedna od retkih kompanija koja danas nudi komplete PRVE POMOĆI u potpunosti usklađene sa Zakonom o bezbednosti i zdravlju na radu. Svaki komplet dolazi u limenom ormariću, sa bravom i ključem. Uz ormarić dolazi i nalepnica sa praznim poljima na kojoj se ispisuju obavezne informacije o odgovornom licu i najbližoj zdravstvenoj ustanovi.

Sadržaji ormarića su u celosti usklađeni sa spiskom na prethodnoj strani, definisanim po zakonu.

1. Uputstvo o načinu pružanja prve pomoći

U slučaju nesreće i povrede na radu potrebno je imati jasan plan koraka koje ćete preduzeti:

1) Sačuvajte pribranost

Ukoliko ste jako uznemireni, potrebno je da zastanete na trenutak. Usporite i umirite disanje i setite se postupaka koje je potrebno primeniti.

2) Procenite da li je mesto nesreće bezbedno i otklonite postojeće opasnosti

Utvrdite da li postoji opasnost koja može ugroziti vas ili ostale prisutne na mestu nesreće (mehanička opasnost, izlivanje opasne tečnosti ili ispuštanje gasa, opasnost od ekspolozije, požara, rušenja, zatrpavanja, od opasnog dejstva električne struje i sl.). Ukoliko je potrebno obavestite specijalizovane službe da otklone izvor opasnosti. Angažujte nekoga od prisutnih da vam u tome pomogne.

3) Procenite da li je nekome ozbiljno ugrožen život

Za svakog povređenog utvrdite:

(1) Da li je svestan?

(2) Da li mu je disajni put prohodan?

(3) Da li diše?

(4) Da li vidljivo jako krvari?

(5) Da li sme da se pomera?

4) Pružite neophodne mere prve pomoći najugroženijima

Hitno pružanje pomoći potrebno je kod osoba sa srčanim zastojem, osoba bez svesti, osoba kojima je ugroženo disanje i osobama koje jako krvare.

5) Obavestite nadležne hitne službe (službu hitne medicinske pomoći, policiju)

Šta treba da saopštite hitnoj službi:

(1) Ko zove (predstaviti se), odakle zovete i sa kog broja telefona;

(2) Gde se nesreća dogodila (dati što precizniju lokaciju);

(3) Šta se desilo (da li ima povređenih, da li preti neka opasnost od izbijanja požara ili dr.);

(4) Koliko ima povređenih lica i da li je neko u životnoj opasnosti.

6) Ostanite uz povređene i brinite o njima do dolaska hitnih službi.

 

2. Osnovni postupci pružanja prve pomoći

 

2.1. Postupak sa osobom bez svesti

slika

 

Naši partneri

Kontaktirajte nas

U slučaju da ste zainteresovani za neke naše proizvode ili usluge, slobodno nas možete kontaktirati. Odgovorićemo vam u što kraćem roku.